پاسخگران

فاطمه علی اکبری
فاطمه علی اکبری دانشجوى دكترا روانشناسى عمومى
امتیاز : 901
شایان غدیری
شایان غدیری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
امتیاز : 635
مونا گوشه
مونا گوشه کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 308
الهه دهقانیان
الهه دهقانیان کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
امتیاز : 86
زهرا محمدی
زهرا محمدی کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 77

قوانین و راهنمای استفاده از پرسش 24 را اینجا بخوانید