پاسخگران

فاطمه علی اکبری
فاطمه علی اکبری دانشجوى دكترا روانشناسى عمومى
امتیاز : 804
شایان غدیری
شایان غدیری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
امتیاز : 542
مونا گوشه
مونا گوشه کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 137
زهرا محمدی
زهرا محمدی کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 77
الهه دهقانیان
الهه دهقانیان کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
امتیاز : 18

قوانین و راهنمای استفاده از پرسش 24 را اینجا بخوانید