پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

پاسخگران

فاطمه علی اکبری
فاطمه علی اکبری دانشجوى دكترا روانشناسى عمومى
امتیاز : 45/100
898

تعداد پاسخ ها

6/10

سرعت پاسخگویی

6/10

پاسخ صوتی

4/10

معرفی کتاب

شایان غدیری
شایان غدیری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
امتیاز : 42/100
659

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

6/10

پاسخ صوتی

4/10

معرفی کتاب

مونا گوشه
مونا گوشه کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 42/100
220

تعداد پاسخ ها

1/10

سرعت پاسخگویی

2/10

پاسخ صوتی

3/10

معرفی کتاب

الهه دهقانیان
الهه دهقانیان کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
امتیاز : 43/100
219

تعداد پاسخ ها

4/10

سرعت پاسخگویی

3/10

پاسخ صوتی

9/10

معرفی کتاب

صوناچايچي
صوناچايچي کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 72/100
194

تعداد پاسخ ها

10/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

10/10

معرفی کتاب

زهرا محمدی
زهرا محمدی کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 40/100
144

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

4/10

معرفی کتاب

نفیسه شیری
نفیسه شیری کارشناسی بالینی
امتیاز : 40/100
55

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

10/10

معرفی کتاب

آزاده خردمند
آزاده خردمند متخصص اعصاب و روان
امتیاز : 0/100
26

تعداد پاسخ ها

10/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

0/10

معرفی کتاب

سیامک شیری
سیامک شیری مشاور تحصیلی
امتیاز : 0/100
3

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

0/10

معرفی کتاب