پاسخگران

فاطمه علی اکبری
فاطمه علی اکبری دانشجوى دكترا روانشناسى عمومى
امتیاز : 694
شایان غدیری
شایان غدیری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
امتیاز : 391
مونا گوشه
مونا گوشه کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 14
مجتبی حسینی نیا
مجتبی حسینی نیا مدیر دپارتمان نوجوان توانگر
امتیاز : 1
زهرا محمدی
زهرا محمدی کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 0

قوانین و راهنمای استفاده از پرسش 24 را اینجا بخوانید