پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

ماندن کنار عشقی که خانواده اش همه چیز را اشفته کردن

پرسش

تاریخ ثبت : 17 اسفند 1397
95  بازدید
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست
یک سال است باپسری ک عاشق هم شدیم در ارتباط ام دوهفته است ک خانواده اش که در کشور دیگری هستن برایش دختری ک از کودکی نشان کرده بودن خاستگاری کردن و حالا نامزداند مخالفت شدید نشان داده و رهایم نکرده خانواده اش تهدید به قطع ارتباط کردن و توجهی به خاسته اش ندارن و بهم نمیزنن به دلیل نرفتن ابرو اما او همچنان بامن ارتباط دارد اما نه مثل قبل و من رنج و ازار زیادی میبینم زیرا با او هم حرف میزند و دختره حاضر به جدایی نیست بااینکه بارها بهش گفته ک من را دوست دارد.میگوید درستش میکند اما من امیدی ندارم چون ارتباطش را با دختر قطع نمیکند و میترسد از یک اتفاق بد اماوقتی بهش گفتم پس ماباید جدا شویم بسیارنگران شد وگفت نمیخواهد مرا از دست بدهد و طلب وقت کرد تا درستش کند اما من همیشه ناراحت ام و بسیار پریشام میخواهم کنارش بمانم اما قدرتش را از دست میدهم وقتی میگوید بااو حرف زده و پیام مینویسد و ... ارتباطش نیز بامن کمرنگ شده و مانند قبل نیست

مهمترین سوال :
چگونه باید در این همه استرس باهاش برخورد کنم ؟ ایا حرف هایش درست است؟ایا درست است ک صبر کنم ؟ چگونه از این مشکل خلاص شویم؟ چه پیشنهادی برام دارید ؟
سوال شما با موفقیت ثبت شده است و پس از بررسی درمانگر پاسخ خواهیم داد

سوالات مشابه