سوال خود را هم اکنون بپرسید

پاسخ متنی و صوتی

توسط درمانگران، مشاوران و روانشناسان

دریافت در کمتر از ۲۴ ساعت

به صورت محرمانه و کاملا خصوصی

پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

چگونه رابطه ای را که خودم در آن رابطه خیانت کرده ام ترمیم نمایم؟

پرسش

تاریخ ثبت : 08 اردیبهشت 1398
797  بازدید
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست
35 ساله و مجرد هستم و موقعیت مالی و شغلی مناسبی دارم. 1.5 سال پیش با پسری 35 ساله 1 سال و 8 ماه در رابطه بودم که متاسفانه آن رابطه با خیانت من به پایان رسید.
الان بعد از گذشت حدود 1.5 سال از اتمام رابطه سعی در برقراری مجدد رابطه دارم. لطفا من را راهنمایی بفرمایید تا چگونه رابطه را بهبود داده و جو بی اعتمادی را از بین ببرم؟
لازم به توضیح است که من مسئولیت تمام خطای خود را در آن رابطه پذیرفته ام و الان سعی در جبران خطا و اشتباه خود دارم و دوست سابق بنده میگوید که در هر لحظه از رابطه ایشان به یاد خیانت من میافتد و فراموش کردن خیانت برایشان بسیار دشوار است.

مهمترین سوال :
لطفا من را راهنمایی بفرمایید تا رابطه از بین رفته خود را مجدداً احیا نمایم و در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد.

پاسخ نوشتاری پاسخگر به سوال شما

الهه دهقانیان
الهه دهقانیان
10 دی 1398 ساعت 00:20

باسلام واحترام

باتوجه به توضیحات شما در زمینه جبران رابطه ای که داشته اید وایجاد اعتماد مجدد،بهتر است قبل از هر اقدامی به چند مورد توجه فرمایید تا بتوانید در مسیری که پیش رو دارید درست تصمیم گیری کنید و پیش روید.اولین مسئله این است که دلیل ارتباط موازی شما در آن زمان چه بوده؟ وعلت اصرار شما بر بازگشت چیست؟ آیا اگر به هر دلیلی در آن زمان وارد رابطه دیگر شده اید اکنون تغییراتی رخ داده است که حاضرید به هر قیمتی رابطه تان را بازسازی کنید؟اگر به مواردیکه خدمتتان عرض شد کمی بیشتر توجه فرمایید در ادامه میتوانید راهکارها را با صبوری وقدرت بیشتری در جهت اعتماد سازی انجام دهید.

اما خیانت یا بی وفایی یعنی زیرپا گذاشتن تعهدبه  یک رابطه عاطفی، شکستن مرزهای رابطه و در نهایت نابودی اعتماد.

اقداماتلازمبرایبازسازیرابطهبعدازخیانت:

وقتی فردعهدشکنمسوولیتکارخودرامیپذیرد  ومیداند  کهبه طرف مقابلش  خسارتزدهو  ابرازندامتمیکند،بهاینطریق  فرد آسیبدیدهآرامشخودرابهتدریجبازمییابدوکمکمازسرزنشکردنبهدلیلایناشتباهاتاجتنابمیکند.

افرادموفقدرصحبتهایشاناغلبازاینجملاتاستفادهمیکنند: 

*مناشتباهکردممنعمیقاوازصمیمقلببهخاطرآزارتوپشیمانم. 

*اگرمیتوانستمهمهچیزرابهعقببرگردانمهیچگاهوارداینرابطهنمیشدم.

🔶اینجملهها  رابایدنهصرفابرایابرازتاسفبلکهبااحساسعمیقپشیمانیوازرویصداقتبهدلیلصدماتوآسیبهایواردشدهبیانکرد.

فردآسیبدیده  تشنهی  عذرخواهیوپوزشصمیمانه استافرادموفقاینتکلیفرامیپذیرندومیدانندکهنیاز شریک عاطفیشان برایعذرخواهیآنهاباگذشتزمانکمترمیشود. 

البتهاینروندسالهایاماههاممکناستطولبکشدونبایدپسازچندهفتهانتظارداشتکهفروکشکند(مسائلفرهنگیوتفاوتهایفردیدراینامردخیلاست

پسازمعذرتخواهیهای  صادقانه نشانههای  تغییررفتار،درنهایت فردعهدشکنمیتواندبگوید: »امیدوارمکهروزیمرابهخاطر. (ذکررفتاریارنجیکهایجادکردهاست) ببخشی.» 

احتمالا فردآسیبدیده

نمیتواندبایککلمهوعبارت،شماراببخشدباوجودایندانستناینکهفردخطاکارتقاضایبخششداردوپشیماناستوفردآسیبدیدهبدونتحتفشاربودنمیتواندبخششاورابپذیردیاخیر،مفیدوموثراست.
 همچنین
هرگز،هرگزوهرگزشریک عاطفیتان راتشویقبهفراموشکردنونادیدهگرفتننکنیددرعوضبهرنجش ایشان گوشدهیدوآنرابپذیرید. گفتگوکنیدواجازهدهیدایشان بداندکهبهکارتانفکرمیکنیدونمیخواهیداورامجبورکنیدبهتنهاییرنجشراتحملکنید.کاملاآمادهشنیدنخشموغماوتاهرزمانکهطولمیکشدباشید. اگرمیخواهیدرنجرارهاکندپسشمابایدآنرانگهدارید.

باسپاس از اعتماد شما

الهه دهقانیان

خانه توانگری طوبی


معرفی کتاب
پیوند زخم خورده

معرفی درس
پیشگیری و بهبود رابطه پس از لغزش و خیانت
معرفی کتاب :
+
معرفی فیلم/مقاله :
+
معرفی دروس غیر حضوری :
+
اکشن پلن :
+
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست

سوالات مشابه