سوال خود را هم اکنون بپرسید

پاسخ متنی و صوتی

توسط درمانگران، مشاوران و روانشناسان

دریافت در کمتر از ۲۴ ساعت

به صورت محرمانه و کاملا خصوصی

پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

خیانت شریک عاطفی از طریق روابط موازی

پرسش

تاریخ ثبت : 25 اردیبهشت 1398
892  بازدید
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست
سلام. مدت 17 ماهه که با خانومی آشنا شدم که از من 16 سال بزرگتره. ایشون مطلقه است و دارای یک فرزند دختر و من مجرد هستم. رابطه ما واقعاً عاطفی و خیلی نزدیک هست به طوری که هیچکدوم نمیتونیم بیشتر از 2 یا 3 روز از هم بی خبر باشیم.
اوایل رابطه خیلی خوب بود و بدون هیچ مشکلی باهم ارتباط داشتیم و من خیلی حامی ایشون بودم
الان چندماهی هست که من به خدمت سربازی اعزام شدم و طی این مدت متوجه رفتار های مشکوک ایشون شدم و با چک کردن گوشی ایشون متوجه ارتباطشون با چند مرد دیگه شدم که این موضوع رو برای چندمین بار مشاهده کردم. دفعات قبل که با یک عذرخواهی ماجرا ختم به خیر شد ولی این دفعه من تصمیم به ترک رابطه گرفتم که با گریه و بی تابی های ایشون مواجه شدم و دوباره تصمیم به برگشتن به رابطه رو گرفتم. این رو هم بگم که ما علاوه بر فاصله سنی، فاصله مسافتی هم داریم ولی سعی میکنیم هر ماه حداقل یک بار همدیگه رو به مدت چندین روز ببینیم و پیش هم باشیم
ایشون بخاطر مسائلی که دارند مایل نیستند رابطمون رو علنی کنند ولی من به شدت دنبال علنی شدن این رابطه هستم

مهمترین سوال :
1. من ارتباطم رو با این خانوم چطور پیش ببرم؟ با توجه به اینکه ایشون به شدت به من وابسته هستن (این رو وقتی فهمیدم که تصمیم به رفتن گرفتم)
2. چه رفتاری رو پیش بگیرم که ایشون از ارتباط با مرد های دیگه دست بردارن؟ با توجه به اینکه من همه وقتم رو برای ایشون اختصاص میدم و از نظر عاطفی و جنسی کاملاً ایشون رو ساپورت میکنم
3.رفتار من درمقابل خیانت کردن ایشون چطور باشه؟
4.چطور میتونم ایشون رو کنترل کنم؟
5. چطور میتونم اعتماد از دست رفته ام رو دوباره برگردونم؟
(لازم به ذکره که روابط ایشون به صورت مجازی هست)
ارتباط من با این خانوم چطور پیش بره و من چطور میتونم مانع ارتباط ایشون با مرد های دیگه بشم و اینکه چطور میتونم ایشون رو از روابط موازیشون بیرون بکشم ؟
اگر لازم به ترک این رابطه هست چطور میتونم این عمل رو انجام بدم بدون اینکه شریک عاطفیم ضربه ی سنگینی رو متحمل بشه؟
اگر نیاز به مکالمه و صحبت هست من چطور باید پیش برم تا از ایشون دروغ نشنوم؟ (چون من بارها سعی کردم که چیز هایی رو که فهمیدم به ایشون اطلاع بدم ولی هر دفعه با یک دروغ جواب گرفتم که دلیل دروغ ها ترس ازدست دادن من و اتمام رابطه هست)

پاسخ نوشتاری پاسخگر به سوال شما

الهه دهقانیان
الهه دهقانیان
30 آذر 1398 ساعت 01:13

.باسلامواحترام

دررابطهبامسئلهایکهمطرحفرمودیدنکاتیمهموهشدارهایجدیدررابطهوجودداردکهبهنظرمیرسدشمابهآنهاکاملابیتوجههستید.

اینکهشماوایشانبهیکدیگروابستهشدهایدچیزعجیبینیستچراکهتنهاموردیکهشمارادرکنارهمنگاهداشتهاستهمینوابستگیاست،همچنینبعدازمدتیایندلبستگیایجادمیشود.بنابراینمختصشمادونفرنیست.

امااینکهبافردیکهچنینشرایطیداردرابطهبرقرارکردهاید،جایسوالداردکهبهغیرازوابستگیچهسنخیتیبینشماوایشانوجوددارد؟

هدفتانازاینارتباطچیست؟ چرا تا این حد نسبت به این خانم احساس مسؤلیت میکنید؟درهرصورترابطهشماملاکهاییکرابطهعاطفیسالمرادارانمیباشد،بنابراینبهتراستبپذیریدکهادامهدارشدناینرابطهمیتواندآسیبهایروانیزیادیرابرایشمابههمراهآورد.

دلایلمختلفیوجودداردکه فردی درروابطناسالمباقی بماند. برخیازافرادنمیدانندیانمیخواهندقبولکنندکهدررابطهاشتباهقراردارندیاازخاتمهدادنبهاینرابطهمیترسندیاقدرتروحیاینکارراندارند.یاآنهااعتقاددارندمیتوانندشریکخودیامسایلآزاردهندهراتغییردهند.واقعیتناراحتکنندهایناستکهبسیارکمپیشمیآیدکهروابطناسالمبهبودبیابندودرعوض،هرروزبدترنیزمیشوند. ضمن اینکه مگر شما معلم اخلاق ایشان هستید که به دنبال راهی برای اصلاح رفتارهای ایشان  می گردید،سعی کنیداین زمان طلایی تان برای خودتان هزینه کنیدوبرای رابطه ای این وقت را بگذارید که باارزشهای شما سازگارتر است.همچنین ازاینزخمهاکهبهبودآنهاسختاست،دوریکنید.تنهابهایندلیلکهطرفمقابلتانبرایرفتاربدخودعذرخواهیکردهاست،مستحقبخشششمانمیباشد. «ببخشید،من اینکار را کردهام» « یا اگر تو بروی من همه چیزم را از دست میدهم»دلیلخوبیبرایادامهرابطهنیست .

اتمام یک رابطه عاطفی تصمیم سختی در زندگی است وشما به طور طبیعی هنگام تصمیم گیری در این باره با افکار و احساسات گوناگونی مواجه خواهید شد. ممکن است بترسید که بعدها از این تصمیم پشیمان شوید و یا به این فکر کنید که ممکن است اوضاع بهتر شود یا خیر. رسیدن به یک تصمیم درست در میان حجم انبوهی از افکار و احساسات متفاوت نیازمند این است که زمان کافی را برای فکر کردن اختصاص دهید.پایان دادن به یک رابطه عاطفیدشواری‌های مربوط به خود را دارد و نمی‌توان هیچ نسخه‌ای را برای همه تجویز کرد. با این حال برخی اصول کلی وجود دارند که هنگام بحث برای پایان دادن رابطه عاطفی می‌توانند به شما کمک کنند.

 تمامکردنیکرابطهاحساسیبرایهرفردیسختوطاقتفرساست وطرف مقابل شما نیز از این قاعده مستثنا نیست.در این مسیر شما باید به فکر خودتان وشیوه درست اتمام رابطه باشید.اماافرادیکهمهارتپایاندادنبهرابطهرادارند،اقداماتیانجاممیدهندکهعبورازاینبحرانرابرایخودوشریکشانآسانترمیسازد:

 اگربههردلیلیتصمیمبهپایاندادنرابطهگرفتهاید،مسئولیتتصمیمگیریتانرابپذیریدوطرفمقابلراازتصمیمتانباخبرکنید.

 قطعکردنتدریجیرابطهفقطباعثآزاردیدنبیشتردوطرفودرگیرشدندوبارهدریکپروسهاحساسیمیشودکهنتیجهآنممکناستادامه همان رابطهناسالمباشد.

اشتباهاتخودرابپذیریدوبهخاطرآنهاازطرفمقابلعذرخواهیکنیدبدانیدکهطیفرایندجداییاحساساتوهیجاناتمنفیراتجربهخواهیدکرد،بهجایاینکهطرفمقابلرامسئولحالبدتانبدانید،درفکریافتنراهکارهاییبرایتغییرخلقتانباشید.

باید این رابطه را حضوری تمام کنید.


معرفی درس
امپراطوری رابطه
معرفی کتاب :
+
معرفی فیلم/مقاله :
+
معرفی دروس غیر حضوری :
+
اکشن پلن :
+
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست

سوالات مشابه