سوال خود را هم اکنون بپرسید

پاسخ متنی و صوتی

توسط درمانگران، مشاوران و روانشناسان

دریافت در کمتر از ۲۴ ساعت

به صورت محرمانه و کاملا خصوصی

پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

رهایی از تله شکست و خودانضباطی ناکافی

پرسش

تاریخ ثبت : 27 اردیبهشت 1398
1,092  بازدید
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست
با سلام من دو تله بزرگ شکست و خود انضباطی ناکافی دارم با وجود اینکه بسته اهمال کاری دکتر شیری را خریداری کردم و تمرینها رو انجام دادم دوبار هم گوش دادم اما این تله ها خیلی عمیق هستند و مانع من در برطرف کردن اهمال کاریم میشوند. اینقدر این تله ها عمیقند به محض اینکه تصمیم گرفتم کارم رو با برنامه ریزی دوباره شروع کنم الان یک هفته است مریض شدم. از دردهای عجیب و غریب بگیر تا حالت تهوع، بی اشتهایی کامل و کلاً مود افسردگی و گریه های یهویی. نمیدونم چجوری از پس این تله ها بر بیام؟ واقعاً خسته شدم. دلم میخواد امسال بتونم یه تغییر اساسی تو زندگیم، رابطم، تحصیلم و کارم بدم. دکتر توی درسهاشون گفتن یه نیاز در کودکی زده شده یه تله بوجود آمده. حالا من نمیدونم کدوم نیازها تو اون جدول مربوط به این دو تا تله میشه و اینکه بعدش چجوری روی نیازهام کار کنم؟ من یک تجربه تلخ ورشکستگی در زمینه کاریم داشتم و باید هر طور شده اهمال کاری رو کنار بذارم تا بتونم دوباره شرکت رو سرپا کنم.

مهمترین سوال :
چجوری از شر تله های شکست و خودانضباطی ناکافی خلاص بشم؟ چه نیازهایی رو باید برطرف کنم تا این تله ها درمان بشوند؟ تمام زندگی من رو این تله ها در بر گرفتند. بارها کنکور ارشد دادم، با اختلاف کم قبول نشدم، فقط بخاطر این تله ها که نتونستم بر اهمال کاریم غلبه کنم و در نهایت شکست خوردم. توی زندگیم شکست خوردم. توی شرکتی که دارم شکست خوردم و الان تقریباً یکساله که دارم از جیب میخورم و مهمتر از همه اینکه ادامه تحصیل برای من یک آرزو شده، یک عقده شده که هنوز نتونستم به این رویام تحقق ببخشم. خواهشاً بهم بگید این تله ها رو چطوری و با چه تمرینهایی برطرف کنم؟ با تشکر

پاسخ نوشتاری پاسخگر به سوال شما

الهه دهقانیان
الهه دهقانیان
02 دی 1398 ساعت 09:28

باسلامواحترام

توضیحاتشماحاکیازآنستکهبهدنبالتغییرهستیدوبرایرسیدنبهحلمشکلاتتاندرتلاشیدامایکنکتهقابلتوجهدرنوشتهوجودداردکهآنهمانتظاراتزیاددرمدتزمانکوتاه،باوجودتلههایمقاوماست.اینمسئلهایستکهباعثافسردگیوناامیدیشماشدهاست.

ازآنجاییکهتلههاریشهدرتجربیاتتلخدورانکودکیدارند،پسیاداورینیازهایارضانشدهبسیارمشکلاستوحلشدنورسیدنبهحالتتعادلوتغییرتلههامخصوصااگرشدیدباشندبایدباکمکدرمانگرهمراهباشد.

نکتهدیگرکهدررابطهباتغییریابهتربگوییمتعدیلتلههاحائزاهمیتمیباشد،اینستکهنسبتبهتغییرمقاومهستند.همچنینباتلههاباعثمیشوندذهنیکآیندهقابلپیشبینامابدرابهیکآیندهغیرقابلپیشبینیآمامثبت،ترجیحدهد.بنابراینمقابلهباتمامیاینمواردوداشتنانتظاراتبیشازحد،باعثمتوقفشدنرشدوکاهشانگیزهمیشود.

امادررابطهبادوتلهایکهفرمودیدریشههایتحولیآنبصورتمختصرخدمتتانارائهمیشودوچندراهکارمحدودنیزپیشنهادمیشودامادراینزمینههمراهییکدرمانگربهشدتنیازاست.

اماخودانضباطیناکافییعنیچه؟کنترلناکافیبرهیجاناتوتسلطناکافیبرخوداستبنابرایناینتلهباعثمیشودکهفردکنترلیبرخشم،درد،شادی،هیجانو خودنداشتهباشد.

ریشههایتحولیتلهخودانظباطیناکافی:

۱)ارضاءبیشازحدنیازها(والدینیکهباحمایتهایبیشازاندازهخودکودکرالوسوزیادهخواهبهبارمیآورندباعثمیشوندکهاویادبگیردکهخواستهاشدرلحظهبرآوردهشود. بنابراینصبروخویشتنداریرایادنخواهدگرفتونمیتوانددرمقابلسختیهاوناکامیهایزندگیتحملوبردباریداشتهباشد.)

۲)خانوادهبیدروپیکر

۳)الگوسازیی 

نشانه ها:

۱)تکانشگریوحواسپرتی 

۲)آشفتگی

۳)بیمیلیدرانجامتکالیفتکراری

۴)کجخلقی

۵)عادتدرتأخیر

ریشههایتحولیتلهشکست:

۱)ایرادگیریافراطیوالدین

۲)والدینموفق

۳)بیتوجهیبهموفقیتهایکودک

۴)احساسضعفدرمقابلهمسالان

۵)مقایسهناعادلانهکودکباهمشیرها

۶)حاکمیتجوّبیانضباطیبرخانواده

نشانهشناسی:

ناتوانیدرگامبرداشتنبهسمتموفقیتها

۲)انتخابشغلپایینترازسطحتوانایی

۳)عاداتکاریناسازگار(دیرآمدن،اهمالکاریو...

۴)عوضکردندائمشغل

۵)انتخابشغلعجیبوغریب

۶)برجستهسازیضعفها

۷)بیمسئولیتیدرقبالروابطبینفردی

۸)زندگیآشفتهوبینظم

۹)انواعوابستگیبهمواد

۱۰)بیپولیومفلسی

راهکارتغییرتلهشکست:

بررسیکنیدکهآیااحساسشکستشمادرستبودهاستیانه.

فهرستیازافرادیراتهیهکنیدکهباآن‌هابهدانشگاهیادبیرستانمی‌رفتید،جایگاهآن‌هارابنویسیدوپیشرفتشانراذکرکنیدچقدرحقوقمی‌گیرند،چقدرمسئولیتوچهجایگاهیدارند؟

باکودکدرونتانکهاحساسشکستدارد،ارتباطبرقرارکنید.

سعیکنیدخاطراتیراازنقدشدن،تحقیرشدن،مقایسه‌شدنیادلسردشدنازطرفافرادخانوادهیاآن‌هاییکهدرارتباطکاریباشمابودند،بهیادبیاوریدتابتوانیدسرچشمۀتلۀشکستخودرادرککنید.

بهکودکدرونتاننشاندهیدکهباشمابهشکلناعادلانه‌ایرفتارشده است.

بعضیازپدرومادرهااصولیرابرایموفقیتفرزندخوددرنظردارندوطبقآنمی‌خواهندفرزندشاندرآنحوزهمهارتپیداکندوبدوندرنظرگرفتنتواناییواستعدادوتمایلاتفرزندشان،اورادرشرایطیکهدرنظرداشته‌اند،قرارمی‌دهند.

ازافرادیکهباعثشدنداحساسشکستکنید،باتصویرسازیعصبانیشویدوباتلۀخودحرفبزنیدوازحقتاندفاعکنید.

ازاستعدادها،مهارت‌ها،توانایی‌هاوآنچهدارید،آگاهیپیداکنید.

در نهایت توجه فرمایید که مسیر تغییر مسیر ی است که نیاز به صبوری وهمراهی یک متخصص دارد.

باسپاس از اعتمادتان

الهه دهقانیان

خانه توانگری طوبی


معرفی کتاب
زندگی خود را دوباره بیافرینید

معرفی درس
بسته از شکست تا پیروزی
بسته از بی ارزشی تا من ارزشمند
معرفی کتاب :
+
معرفی فیلم/مقاله :
+
معرفی دروس غیر حضوری :
+
اکشن پلن :
+
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست

سوالات مشابه