سوال خود را هم اکنون بپرسید

پاسخ متنی و صوتی

توسط درمانگران، مشاوران و روانشناسان

دریافت در کمتر از ۲۴ ساعت

به صورت محرمانه و کاملا خصوصی

پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

پوچی بی هدفی بی تلاشی و بی انگیزگی و کرختی

پرسش

تاریخ ثبت : 06 خرداد 1398
562  بازدید
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست
دوسدارم بتونم زندگی روزانه ی بادل قرص و خوشحال داشته باشم.راهشم میدونم(مثلاهدفمندی.تلاش.انضباط و تعهد شخصی...)اما نمیخوام یا نمیتونم تلاشی واسش کنم!
پوچم.بی مبالاتم.بی سودام.بی تلاشم.کرختم.چیز پرشور و اغواگری واسم نیست
باداشته ها وبرخورداریامم سعی میکنم خوشحال باشم اما تلاش زیادی نمیکنم واس بهبودشون که البته کمال طلبیم نیست

مهمترین سوال :
دوسدارم بتونم زندگی روزانه ی بادل قرص و خوشحال داشته باشم.راهشم میدونم(مثلاهدفمندی.تلاش.انضباط و تعهد شخصی...)اما نمیخوام یا نمیتونم تلاشی واسش کنم!
پوچم.بی مبالاتم.بی سودام.بی تلاشم.کرختم.چیز پرشور و اغواگری واسم نیست

پاسخ نوشتاری پاسخگر به سوال شما

الهه دهقانیان
الهه دهقانیان
10 شهریور 1398 ساعت 15:39

باسلامواحترام

باتوجهبهنوشتهقابلتاملتان،نکتهایکهبهنظرمیرسداینستکهباتوجهبهاشرافشمابهمشکلتانوهمچنینآگاهیازراهکارحلاینمسئله

۱)ابتدابایدبهیکدرمانگربرایارزیابیازحالاتروحیخودمراجعهکنیدچراکهمواردیکه مطرح فرمودیدازآیتمهایوجودافسردگیمیباشد.

همچنیندرنظرداشتهباشیدکهاتفاقخوبوداشتنزندگیبادلقرصوشادبهیکبارهومعجزهآسارخنمیدهد،مستلزمشناختوپذیرشمشکلاتاست،بایدبرایرسیدنبههدفبهاندازهتوانتلاشکرد،بیعملیفاجعهایستکهباعثفراگیرشدنمشکلاتمیشود.

"افسرده شدن اگرچه دردناک است ولی موثرترین حربه انسان برای کمک خواهی از دیگران بدون التماس کردن می باشد".
گلاسر معتقد است افسرده ماندن یک انتخاب است که فرد آن را آگاهانه یا ناآگاهانه به چهار دلیل انتخاب می کند:
1. با افسردگی بیش از خشونت می توان بر روی دیگران کنترل داشت،
2. با افسردگی براحتی می توان از دیگران کمک دریافت کرد،
3. با افسردگی می توان بی میلی خویش برای موثرتر بودن را توجیه کرد،
4. با افسردگی می توان بر روی افراد تسلط و کنترل بیشتری یافت.
این دلایل باعث می شود تماس فرد افسرده با واقعیت قطع شده و مسئولیت شاد نزیستن خود را نپذیرد. "افسردگی یک انتخاب است و شما همیشه این توان را دارید که شادی را انتخاب کنید".

همیشه دلیلی برای شروع نکردن وبی تصمیمی وجود دارد مهم اینست که شما با خودتان چندچندید، توجه داشته باشید هیچ ناجی بیرونی وجود ندارد ، همه چیز به همت وتلاش خودتان بستگی دارد. کافیست از یک کار بسیار ساده وکوچک شروع کنید. مطمئنا در شما ایجاد انگیزه خواهدکرد.« انتخاب باشماست.»


معرفی کتاب
رهایی از زندان ذهن

معرفی درس
بسته کامل مجموعه شخصیت سالمتر من (4 جلسه)
معرفی کتاب :
+
معرفی فیلم/مقاله :
+
معرفی دروس غیر حضوری :
+
اکشن پلن :
+
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست

سوالات مشابه