سوال خود را هم اکنون بپرسید

پاسخ متنی و صوتی

توسط درمانگران، مشاوران و روانشناسان

دریافت در کمتر از ۲۴ ساعت

به صورت محرمانه و کاملا خصوصی

پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

بهترین استفاده از زمان

پرسش

تاریخ ثبت : 06 خرداد 1398
820  بازدید
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست
با سلام و وقت بخیر
خوب کار میکنم اما نه به اندازه خواسته ای که از زنده بودنم دارم. ساعت خوابم زیاد است و هیچ مقاومتی در برابرش ندارم. در کارها و برنامه هام مداومت ندارم و خیلی کم صبرم. به تعهداتی که به خودم میدم عمل نمیکنم. فایل استاد شیری در مورد حال بد رو گوش دادم و اشکم سرازیر شد و فهمیدم که دلیل اصلی این حالی که اکثر اوقات دارم اینه که از زمان حالم استفاده نمیکنم.
دوست دارم خودم را این طور معرفی کنم: دختری با حداکثر آرزو در سر که شایسته انسان است، دست کمک دراز کرده ام. راهنمایی ام کنید به آرزوهایم برسم. اگر من اونطور که میخوام از زمان حال استفاده کنم به جایی میرسم که صدام در جهان طنین انداز میشه و خدمتی به جهانیان میکنم که کسی اسمم رو به این راحتی ها فراموش نمیکنه و رسالت آفریده شدنم رو به نحو احسن انحام خواهم داد. کمکم کنید اونطور که خودم کافی میدونم تلاش کنم و جدی باشم.

مهمترین سوال :
برای افزایش تعهد به خود و پایداری و مقاومت در امور و افزایش صبر و تحمل چه راهنمایی میکنید؟
من میدونم که چی خوبه و چه کاری باید انجام بدم اما عمل نمیکنم و این حالم رو بد میکنه

پاسخ نوشتاری پاسخگر به سوال شما

الهه دهقانیان
الهه دهقانیان
13 آبان 1398 ساعت 20:30


باسلاماحترام

از حسن اعتمادشماسپاسگزارم

با توجه به مواردی که مطرح فرمودید به نظر میرسد تا حدی دچار کمالگرایی هستید که باتوجه به آنچه در توان داشتهاید و دستاوردهای خود نه رضایت دارید و نه از زندگی حال خود لذت میبرید. همچنین عدم پایبندی به تعهدات خود نشان از چند مورد دارد که خدمتتان ارائه میشود:

ابتدا سوال اینست که چرا با اینکه اهدافتان برای  شما مهم هستند اما در اقدام کردن دچار اهمال کاری میشوید؟ کارها و اقدامات را به تاخیر میاندازید و یا نصف و نیمه انجام میدهید و در نهایت با یک احساس منفی و بد که ناشی از عدم عمل به برنامهریزی هاست رو به رو میشوید؟

واقعیت اینست که بیشترمردم ازنوشتن اهداف برای سال جدیداستقبال می‌کنندوازآن به عنوان یک عامل انگیزشی نام می‌برند،امادرعین حال برای تغییردرعادت‌های خودآماده نیستند.

به تعبیردیگربرای تعیین اهداف«اشتیاق»دارند،اماقولی برای«متعهدماندن» نمی‌دهند.

برخیازدلایلعدمپایبندیبهاهداف چیست؟واقعاچراتصمیماتماباشکستمواجهمی‌شوند؟

· تعیینتصمیماتاشتباهوآرمان‌گرایانه 

· عدمبرنامه‌ریزیمناسب

· عدمتعیینهدفمشخص

· راحت‌طلبی

· تعییناهدافبدونتوجهبهظرفیت‌هایروحیوجسمی

· تعیینزمانغیرواقعیبرایدستیابیبهاهداف

شایدمهمتریننکتهدرنوشتنلیستاهداف،ایناستکهنبایدآنهابسیارآرمانگرایانهتنظیمشوند. پس،ازنوشتناهدافغیر‌واقعیدوریکنید.

مثلا:

بهجایاینکهبگویید: «یککتابمی‌نویسم

بگویید: «روزی100 کلمهمی‌نویسم

اهدافکوچک،قابلدستیابیهستندوهمینموفقیت‌هایکوچک،شمارابهادامه‌یراهترغیبمی‌کند.همهمی‌خواهندموفقشوند،امامعمولاتعریفیبرایموفقیتندارند. دراولینمرحلهتصمیمبگیریدکهقراراستچهچیزیرابهدستبیاورید؟

برایاطمینانازدرستیاهدافتعیینشدهتان،بایدسالگذشتهرابررسیکنیدوبازتابآنچهبهدستآوردیدوتجربهکرده‌ایدرابسنجید.

الفچهچیزهاییبهدستآورده‌اید؟

بچهاشتباهاتیمرتکبشده‌اید؟

ج) چقدرازآنچهمی‌خواستید،دورهستید؟

یکچشم‌اندازبرایاهداف‌تانتعیینکنید،چشم‌انداز،آینده‌ایاستواقع‌گرایانه.

پسازترسیمچشمانداز،اکنونزمانبررسیجزئیاتاست. بهاینسوالپاسخدهیدچگونهقراراستبههدف‌تانبرسید؟اهدافتانراباتمامجزئیاتترسیمکنید.

باتوجهبهشناختیکهازخوددارید،تصمیمات مثلا دو یا سه ماهه بگیرید،این‌گونهتصمیماتعلاوهبراینکهزودتربهنتیجهمی‌رسند،قابلیتبررسیوکنترلراحت‌تریدارند. وقتیهدفبزرگیرابهاهدافکوچکتقسیممی‌کنید،تمرکزتانرابرآنهاافزایشمی‌دهید.درمسیردستیابیبهاهداف،قطعاروزهایدشواریپیش‌رودارید،کهزمانوشرایطبهشمااجازهنمی‌دهدتابهتصمیمخودمتعهدبمانید،امابهیادداشتهباشید:

· درمسیردستیابیبهاهداف،خودتانراارزیابیکنید.

· خودتانراتشویقکنید،انگیزه‌هابهماکمکمی‌کنندهرزمانکهیکگامبهجلوبرداشتید،خودتانراتشویقکنید!

· نقاطقوتوضعف‌تانرابشناسید.

لازمبهذکراستکههدفآنچیزیاستکهمیخواهیدبهآنبرسید،ولیتعهدشخصیعملبهکارهاییاستکهبایدانجامبدهیدتابههدفبرسید.

بنابراین با داشتن هدفی واقع بینانه ورعایت موارد بالا احتمال دستیابی شما به آنچه انتظار دارید بسیار بالاست.

باسپاس از اعتماد شما

الهه دهقانیان

خانه توانگری طوبی


معرفی درس
بسته اهمال کاری و کمال طلبی
معرفی کتاب :
+
معرفی فیلم/مقاله :
+
معرفی دروس غیر حضوری :
+
اکشن پلن :
+
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست

سوالات مشابه