سوال خود را هم اکنون بپرسید

پاسخ متنی و صوتی

توسط درمانگران، مشاوران و روانشناسان

دریافت در کمتر از ۲۴ ساعت

به صورت محرمانه و کاملا خصوصی

پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

اعتماد به نفس

پرسش

تاریخ ثبت : 14 خرداد 1398
494  بازدید
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست
سلام برای افزایش اعتماد به نفس چه كنیم؟ اگر كتابی در این زمینه هست لطفا معرفی كنید 🙏

مهمترین سوال :
اعتماد به نفس در رابطه با دیگران

پاسخ نوشتاری پاسخگر به سوال شما

الهه دهقانیان
الهه دهقانیان
09 شهریور 1398 ساعت 18:39

باسلام واحترام

نامه بسیار کوتاه تان را خواندم ، راهکارهای کلی در این زمینه خدمتتان ارائه میکنم امیدوارم در این زمینه راهگشا باشد.

ابتدا تعریفی از اعتماد به نفس داده میشود سپس راهکارهای افزایش آن توضیح داده میشود.

اعتماد به نفس يعني باور فرد به توانايي هاي خودش. اعتماد به نفس، خاص موقعيت است و كلي نيست. مثلا ممكن است شما آشپز خوبي باشيد و اعتماد به نفس داشته باشيد ولي نتوانيد شنا كنيد و در مورد شنا كردن اعتماد به نفس نداشته باشيد.
اعتماد به نفس محصول مجموعه مهارت هاي فرد است، يعني توانمنديهايی كه فرد در حال حاضر مي تواند نشان بدهد.
افرادي كه اعتماد به نفس دارند توانايي هاي خود را مي شناسند و ماهرانه رفتار مي كنند. مي دانند كه در هر موقعيت چه رفتاري مناسب تر بوده است، قاطعيت دارند، انتقاد پذيرند و خودشان را سرزنش نمي كنند و آنگونه كه هستند قبول دارند، سرزنده و پر انرژي هستند و مايل اند ضعف ها و اشتباهاتشان را بشناسند.

بنابراین اولین گام در جهت افزایش اعتماد به نفس شناسایی مشکلات و دنبال کردن راه حل آن است.

اعتمادبهنفسبهماتقديمنمى‌شود،بلكهازمواجههبامشكلاتناشىمى‌شود.

كسباعتمادبهنفسبهنحوىارزشزحمتكشيدنبراىبه‌دستآوردنآنرادارد. باداشتنآنهركارىممكناست،ولىنمى‌توانآنراازهيچچيزبه‌دستآورد. بايدآنرابه‌وجودآورددرستهمان‌طوركهماهيچه‌هابابلندكردنوزنه‌هاىسنگين‌تر،قوى‌ترمى‌شوند،اعتمادبهنفسنيزباپذيرفتنمشكلاتبزرگ‌تروبزرگ‌تر،به‌وجودمى‌آيدورشدمى‌كند.

اگرفهرسی ازمسائلدردست داريم،بدانيمكه آن‌هاسازندهياتحريك كننده‌ مانيستند،بلكه اين ماييمكهانتخاب می‌كنيم باآن‌هاچگونه برخوردكنيم

هرمشكل رايكفرصت براى استفاده‌قدرتانتخاب خودبراىحلآن،تلقى كنيمبدانيم كههركارى كه انجاممى‌دهيم نتيجه‌ انتخابى استكهدرموردمسئله‌اىداشته‌ايم.

بزرگ‌ترين سرمايه‌ى مااعتمادبه نفس است،پسبراى قوى كردنآن،ازتجربه‌هاى باارزشىكهدرمبارزه مشكلات به‌دستمى‌آوريم بهره بگيريم تابراىمشكلات پيچيده‌ترآمادهشويم.

‌اما نکته مهمی که در رابطه با اعتماد به نفس وجود دارد اینست که از جمله عوامل بسیارمهم که در کاهش یا نبود اعتماد به نفس نقش دارد ،وجود  تله بی ارزشی است .بنابراین شناسایی و اصلاح این تله میتواند در جهت افزایش اعتماد به نفس کمک شایانی کند.

اولین قدم در جهت بیرون آمدن از بی ارزشی ورسیدن به احساس ارزشمندی اینست که اجازه ندهید کسی از بیرون شما را نادیده بگیرد، منظور جدال با اطرافیانتان نیست،بلکه منظور اینست که اگر کسی عمدا یا سهوا شما را نادیده گرفت مودبانه بگویید که احترامتان را حفظ کند.

درلحظاتسختزندگى،هموارهتكراركنيم: بايدراهىباشد...

 بايدراهىباشد...

بايدراهىباشد!


معرفی کتاب
۱۳۵ نکته برای اعتماد به نفس

معرفی درس
رهایی از بی ارزشی
معرفی کتاب :
+
معرفی فیلم/مقاله :
+
معرفی دروس غیر حضوری :
+
اکشن پلن :
+
ثبت و ویرایش پاسخ
لغو درخواست

سوالات مشابه