پرسش خود را هم اکنون از مشاوران ما بپرسید...
ارسال سوال

پاسخگران

فاطمه علی اکبری
فاطمه علی اکبری دانشجوى دكترا روانشناسى عمومى
امتیاز : 48/100
1,055

تعداد پاسخ ها

5/10

سرعت پاسخگویی

7/10

پاسخ صوتی

4/10

معرفی کتاب

شایان غدیری
شایان غدیری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
امتیاز : 41/100
753

تعداد پاسخ ها

2/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

6/10

معرفی کتاب

الهه دهقانیان
الهه دهقانیان کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
امتیاز : 61/100
383

تعداد پاسخ ها

10/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

7/10

معرفی کتاب

مونا گوشه
مونا گوشه کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 42/100
297

تعداد پاسخ ها

1/10

سرعت پاسخگویی

4/10

پاسخ صوتی

3/10

معرفی کتاب

زهرا محمدی
زهرا محمدی کارشناسی ارشد مشاوره
امتیاز : 40/100
210

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

3/10

معرفی کتاب

نفیسه شیری
نفیسه شیری کارشناسی بالینی
امتیاز : 49/100
92

تعداد پاسخ ها

1/10

سرعت پاسخگویی

8/10

پاسخ صوتی

8/10

معرفی کتاب

نعیمه داودی منش
نعیمه داودی منش کارشناس ارشد روان شناسی عمومی
امتیاز : 54/100
57

تعداد پاسخ ها

6/10

سرعت پاسخگویی

10/10

پاسخ صوتی

5/10

معرفی کتاب

فاطمه رسول زاده
فاطمه رسول زاده کارشناس ارشد مشاوره
امتیاز : 0/100
32

تعداد پاسخ ها

0/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

0/10

معرفی کتاب

آزاده خردمند
آزاده خردمند متخصص اعصاب و روان
امتیاز : 0/100
28

تعداد پاسخ ها

10/10

سرعت پاسخگویی

0/10

پاسخ صوتی

0/10

معرفی کتاب